کمک های مردمی


مناطق محروم

مناطق محروم

<p>مشکلات و معضلات زیاد در این مناطق و محدودیت بودجه</p>
100% DONATED OF تومان100000000

Has been completed

تهیه کانکس

تهیه کانکس

<p>تامین و ارسال کانکس هایی با ویژگی سرویس های بهداشتی و حمام سیار</p>
100% DONATED OF تومان350000000

Has been completed

هزینه عمل جراحی

هزینه عمل جراحی

<p>تامین هزینه جراحی امین معلول ذهنی در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد</p>
100% DONATED OF تومان50000000

Has been completed

تهیه ارزاق

تهیه ارزاق

<p>تهیه و توزیع دوره ای ارزاق در مناطق محروم و کم برخوردار</p>
100% DONATED OF تومان200000000

Has been completed