هزینه عمل جراحی

هزینه عمل جراحی

100% اهدا شده از تومان50000000

کامل شده است

تامین هزینه جراحی امین معلول ذهنی در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد