کمک های دریافتی

مناطق محروم

مناطق محروم

مشکلات و معضلات زیاد در این مناطق و محدودیت بودجه

۱۰۰% DONATED OF تومان۱۰۰۰۰۰۰۰۰

Thank You

Has been completed

تهیه کانکس

تهیه کانکس

تامین و ارسال کانکس هایی با ویژگی سرویس های بهداشتی و حمام سیار

۱۰۰% DONATED OF تومان۳۵۰۰۰۰۰۰۰

Thank You

Has been completed

هزینه عمل جراحی

هزینه عمل جراحی

تامین هزینه جراحی امین معلول ذهنی در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد

۱۰۰% DONATED OF تومان۵۰۰۰۰۰۰۰

Thank You

Has been completed

تهیه لوازم التحریر

تهیه لوازم التحریر

تهیه و توزیع لوازم التحریر و لوازم کمک آموزشی

۱۰۰% DONATED OF تومان۴۰۰۰۰۰۰۰

Thank You

Has been completed

تهیه ارزاق

تهیه ارزاق

تهیه و توزیع دوره ای ارزاق در مناطق محروم و کم برخوردار

۱۰۰% DONATED OF تومان۲۰۰۰۰۰۰۰۰

Thank You

Has been completed

هزینه های تهیه دارو

هزینه های تهیه دارو

تامین و پوشش هزینه های دارو و درمان بیماران خاص

۱۰۰% DONATED OF تومان۱۷۵۰۰۰۰۰۰

Thank You

Has been completed