مناطق محروم

مناطق محروم

100% اهدا شده از تومان100000000

کامل شده است

مشکلات و معضلات زیاد در این مناطق و محدودیت بودجه