کمک ها و حمایت های شما مردم عزیز است که باعث دلگرمی ما و توسعه خدمات رسانی به هموطنان دردمند می شود.

 

لطفا همواره یاور ما باشد

کد USSD اختصاصی

# ۸۷۰ * ۷۸۰ *

شماره حساب

– حمایت های مالی، معنوی و فرهنگی

– حق عضویت ماهیانه یا سالیانه

بانک شهر
شماره کارت۱۸۰۵ – ۹۰۰۲ – ۰۶۱۰ – ۵۰۴۷
شماره حساب۷۰۰۸۱۶۹۸۵۲۸۰
شماره شباIR 29 0610 0000 0070 0816 9852 80

بانک قوامین
شماره کارت۷۶۸۵ – ۶۳۷۵ – ۹۹۱۱ – ۶۳۹۵
شماره حساب۰۱۶۳۶۰۵۰۰۵۳۸۳۴۰
شماره شباIR 78 0520 0000 1636 0500 5383 40